Ang iskedyul po ng tsek-up sa Out-Patient Department ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital SA PAMAMAGITAN NANG ONLINE KONSULTA o TELEPONO KONSULTA ay mula Lunes hanggang Biyernes, 8am-4pm maliban sa mga holidays. Maaari po kayong magpatingin sa nasabing oras.The schedule of check-up for the Out-Patient Department of Jose B. Lingad Memorial General Hospital FOR ONLINE AND TELEPHONE CHECK-UP is from Monday to Friday, 8am-4pm except holidays. Check-up is available during the said hours.